โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม [1075101002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รหัสนักเรียน (5หลัก)
รหัสผ่าน (วัน/เดือน/ปีเกิด) *ตัวอย่าง 03/08/2549
* หากมีปัญหากรุณาติดต่อ งานทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการปรับปรุงข้อมูล 26/03/2564
[2073/114796]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]